page_banner

COVID-19 Ag

  • دستگاه تست سریع COVID-19 Ag

    دستگاه تست سریع COVID-19 Ag

    دستگاه تست سریع آنتی ژن SARS-COV-2 یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی آنتی ژن‌های COVID-19 از سواب‌های گلو و نمونه‌های سواب نازوفارنکس است.

    این در نظر گرفته شده است که توسط متخصصان به عنوان یک آزمایش استفاده شود و یک نتیجه آزمایش اولیه را برای کمک به تشخیص عفونت با کروناویروس جدید ارائه می دهد.

    هر گونه تفسیر یا استفاده از این نتیجه آزمایش اولیه باید به سایر یافته های بالینی و همچنین بر قضاوت حرفه ای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی متکی باشد.روش(های) آزمون جایگزین باید برای تایید نتیجه آزمایش به دست آمده توسط این آزمایش در نظر گرفته شود.